Proiect de hotărâre nr. 196/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009