Acte necesare în vederea Transcrierii certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (nastere, casatorie, deces)

 TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE

– NAȘTERE –

 • Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara.
 • Puteți solicita transcrierea în regim de urgență (6 zile) contra cost – 150 lei.
 • Cetăţenii români sunt obligaţi, conform art. 41, alin. 3 din Legea 119/1996, să solicite transcrierea, în termen de 6 luni de la primirea certificatului din străinătate.
 • Persoanele care nu declară nașterea la autoritățile române, în termenul de 6 luni, vor fi pasibile de AMENDĂ cuprinsă între 100 – 200 lei.
 • Actele de transcriere se depun doar la primăria locului de domiciliu (nu de reşedinţă) în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la notar.
 • Cererea NU poate fi depusă de avocat prin procură avocaţială ci doar prin procură specială.

Împuternicitul (orice persoană care are peste 18 ani) nu are calitatea de a declara sexul sau domiciliul copilul ori dacă a fost sau nu solicitată transcrierea în ţară (toate aceste date trebuie să fie declarate doar de părinţii copilului şi să fie înscrise în cuprinsul împuternicirii speciale).

 • PĂRINŢII, ambii cetăţeni români, CARE VIN CU COPII ÎN ŢARĂ, NU VOR PUTEA PĂRĂSI ULTERIOR ROMÂNIA ÎMPREUNĂ CU ACEȘTIA, FĂRĂ A AVEA CERTIFICAT DE NAŞTERE ROMÂNESC PENTRU COPIL.
 • De aceea, înainte de a veni în ţară vă rugăm să verificaţi cu atenţie ca informațiile/datele din cuprinsul actelor străine să corespundă întocmai cu datele dvs. din actele româneşti.
 • În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu corespund cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face numai după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.
 • ATENŢIE! În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi în străinătate şi nu au solicitat la autoritățile române transcrierea certificatului lor de căsătorie, vă atenţionăm că mai întâi se va solicita transcrierea certificatului de căsătorie (conf. art.30, alin.5 din L.119/1996) şi ulterior transcrierea certificatului de naştere al copilului.
 • Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani vor solicita transcrierea actelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau de tutore (ori prin împuternicit cu procură specială autentificată de notar cu apostilă), la domiciliul unuia dintre părinți.
 • Persoanele care se legitimează cu permis de ședere permanent, eliberat de IGI, care atestă domiciliul în România, depun actele la primăria de domiciliu înscris în permisul de ședere permanent.
 • Persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România ori care fac dovada cetățeniei române cu certificatul de depunere al jurământului, depun actele pentru transcriere la Primăria Sectorului 1 Bucuresti.
 • CRDS depun cererea de transcriere la ultimul loc de domiciliu avut în țară. CRDS cu pașaport expirat sau CRDS cu titluri de călătorie vor solicita și o dovadă de la SPCLEPul ultimului loc de domiciliu avut în România, din care să rezulte cum figurează în RNEP.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII CERTIFICATULUI/EXTRASULUI DE NAȘTERE :

 • ACTUL AUTENTIC (de naștere) ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE APOSTILAT
 • TRADUCEREA ACTULUI  APOSTILAT,  ELIBERAT  DE  AUTORITĂŢILE  STRĂINE,
 • LEGALIZATĂ ŞI AUTENTIFICATĂ DE UN NOTAR DIN ROMÂNIA ( în original);

ATENŢIE!. Dacă actul autentic este un extras multilingv, eliberat conform Conventiei 16 semnată la Viena, la data de 8 septembrie 1976, nu trebuie apostilat, tradus sau legalizat.

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE AMBILOR PĂRINȚI, indiferent dacă aceștia sunt
 • români sau străini (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • Actele de stare civilă ale cetăţenilor străini vor fi după caz apostilate ori supralegalizate, traduse în limba română şi legalizate doar la un notar din România;
 • Certificatul de naștere/extrasul multilingv să cuprindă toate datele de stare civilă și obligatoriu numele și prenumele părinților.
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE al părinților (în original şi 1 copie xerox/fotocopie);
 • ACTELE DE  IDENTITATE  aflate  în termen  de  valabilitate  ALE  AMBILOR PĂRINŢI – BI/CI/CIP ( în original şi 1 copie );
 • 1 dosar de încopciat.
 • DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ sau după caz, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, A PĂRINTELUI CARE SOLICITĂ TRANSCRIEREA, DIN CARE SĂ REZULTE
 • DOMICILIUL COPILULUI (declaraţia se solicitată doar în cazul când părinţii au domicilii diferite pe teritoriul României, ori unul locuieşte în România iar celălalt în străinătate). Declarația pe proprie răspundere poate fi dată în fața ofițerului de stare civilă, la un notar din România, la Ambasadă/ Consulat ori la un notar din străinătate dar care să aibă Apostila de la Haga.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea părintelui care solicită transcrierea, cu privire la SEXUL COPILULUI (doar atunci când sexul copilului nu este menţionat în actul/certificatul din străinătate) – în original;
 • PROCURĂ SPECIALĂ ELIBERATĂ DE AMBASADĂ, CONSULATUL ROMÂN SAU NOTAR CU APOSTILA DE LA HAGA, în original (când transcrierea este solicitată prin împuternicit) + ACTUL DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI, în original şi 1 copie;
 • DECLARAŢIA PĂRINTELUI  care   solicită   transcrierea,   din   care   să   rezulte   că TRANSCRIEREA ACTULUI NU A MAI FOST SOLICITATĂ ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE (nu mai există un alt act transcris, înscris sau reconstituit) – se dă în fața ofițerului de stare civilă pe un formular tipizat.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea părintelui care solicită transcrierea, din care să rezulte că nu deține actul de identitate și certificatul de naștere al celuilalt părinte, deoarece nu mai conviețuiește împreună cu acesta și dorește ca domiciliul copilului să fie la domiciliul său.
 • SENTINȚĂ JUDECĂTOREASCĂ rămasă definitivă, cu privire la faptul că minorul a fost încredințat unuia dintre părinți. Dacă sentința este emisă de o instanță din străinătate, aceasta va fi obligatoriu definitivă, apostilată/supralegalizată, tradusă și legalizată la un notar din România – în original și 1 copie.
 • SENTINȚA DIVORȚ/CERTIF.  DECES  SOT-  pentru  persoanele  care  au  mai  fost căsătorite- în original și 1 copie;
 • PENTRU PERSOANELE STRĂINE: PAŞAPORTUL și ACTUL DE IDENTITATE în vederea stabiliri domiciliului din străinătate ( în original şi 1 copie xerox/fotocopie);
 • PENTRU CRDS, PAŞAPOARTELE TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE obligatoriu DE ADEVERINŢĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE COMP. EVIDENŢA PERSOANELOR HAȚEG (SPCLEP-ul de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară) DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ULTIMUL DOMICILIU AL SOLICITANTULUI A FOST ÎN ORAŞUL HAȚEG – în original;

Atenționăm că lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE

 – CĂSĂTORIE –

 • Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara.
 • Puteți solicita transcrierea în regim de urgență (6 zile) contra cost – 150 lei.
 • Cetăţenii români sunt obligaţi, conform art.41 alin.3 din Legea 119/1996, să solicite transcrierea în termen de 6 luni de la primirea certificatului din străinătate. Persoanele care nu declară căsătoria, în termenul de 6 luni vor fi pasibile de AMENDĂ cuprinsă între 100 – 200 lei.
 • Actele de transcriere se depun doar la primăria locului de domiciliu (nu de reşedinţă) în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la notar.
 • Cererea NU poate fi depusă de avocat prin procură avocaţială ci doar prin procură specială. Împuternicitul (orice persoană care are peste 18 ani) nu are calitatea de a declara ce nume vor purta soţii după căsătorie, ce regim matrimonial au ales soții la căsătorie ori dacă a fost sau nu solicitată transcrierea în ţară (toate aceste date trebuie să fie declarate doar de cei 2 soți şi să fie înscrise în cuprinsul împuternicirii speciale).
 • Înainte de a veni în ţară vă rugăm să verificaţi cu atenţie ca informațiile/datele din cuprinsul actelor străine să corespundă întocmai cu datele dvs. din actele româneşti.
 • În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu corespund cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face numai după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.
 • ATENŢIE! În cazul în care sunteți căsătoriţi în străinătate şi aveți și copii născuți în străinătate pentru care nu ați solicitat autorităților române transcrierea certificatului lor de naștere, vă atenţionăm că mai întâi se va solicita transcrierea certificatului de căsătorie (conf. art.30 alin.5 din Legea nr.119/1996) şi ulterior transcrierea certificatului de naştere al copilului.
 • Persoanele care se legitimează cu permis de ședere permanent, eliberat de IGI, care atestă domiciliul în România, depun actele la primăria de domiciliu înscris în permisul de ședere permanent.
 • Persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România ori care fac dovada cetățeniei române cu certificatul de depunere al jurământului, depun actele pentru transcriere la Primăria Sectorului 1 Bucuresti.
 • CRDS depun cererea de transcriere la ultimul loc de domiciliu avut în țară. CRDS cu pașaport expirat sau CRDS cu titluri de călătorie vor solicita și o dovadă de la SPCLEP-ul ultimului loc de domiciliu avut în România, din care să rezulte cum figurează în RNEP.
 • Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există o altă menţiune de căsătorie ori dacă aceasta este încetată sau desfăcută prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
 • Se poate transcrie certificatul de căsătorie ce atestă doar mariajul dintre un bărbat şi o femeie.
 • Este interzisă transcrierea/înscrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA TRANSCRIERII CERTIFICATULUI/EXTRASULUI DE CĂSĂTORIE:

 • ACTUL AUTENTIC (de căsătorie) ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE APOSTILAT
 • TRADUCEREA ACTULUI APOSTILAT, ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE, LEGALIZATĂ ŞI AUTENTIFICATĂ DE UN NOTAR DIN ROMÂNIA ( în original);
 • ATENŢIE!. Dacă actul autentic este un extras multilingv, eliberat conform Conventiei 16 semnată la Viena, la data de 8 septembrie 1976, nu trebuie apostilat, tradus sau legalizat.
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE AMBILOR SOŢI, indiferent dacă aceștia sunt români sau străini (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • Actele de stare civilă ale cetăţenilor străini vor fi după caz apostilate ori supralegalizate, traduse în limba română şi legalizate doar la un notar din România;
 • Certificatul de naștere/extrasul multilingv să cuprindă toate datele de stare civilă și obligatoriu numele și prenumele părinților.
 • ACTELE DE IDENTITATE aflate în termen de valabilitate ALE AMBILOR SOȚI – BI/CI/CIP (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • 1 dosar de încopciat.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea ambilor soţi dacă sunt cetățeni români sau numai a soțului cetățean român, CU PRIVIRE LA NUMELE de familie purtat DUPĂ CĂSĂTORIE (numai dacă certificatul procurat din străinătate nu conține distinct, această rubrică ori nu se menționează numele după căsătorie)- în original;
 • DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini (doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) CU PRIVIRE LA legea aplicabilă regimului matrimonial, REGIMUL MATRIMONIAL STABILIT LA ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI sau ulterior până la data solicitării transcrierii (regimul matrimonial poate fii: 1. comunitate legală (când nu a fost încheiată nicio înţelegere), 2. separaţie de bunuri sau 3. comunităţii convenţionale (regimurile 2 și 3 sunt convenţii încheiate doar în faţa notarului) – în original;
 • PROCURĂ SPECIALĂ ELIBERATĂ DE AMBASADĂ, CONSULATUL ROMÂN SAU NOTAR CU APOSTILA DE LA HAGA, în original (când transcrierea este solicitată prin împuternicit) ȘI BULETINUL ÎMPUTERNICITULUI, în original și 1 copie;
 • DECLARAŢIA SOȚULUI care solicită transcrierea, din care să rezulte că TRANSCRIEREA ACTULUI NU A MAI FOST SOLICITATĂ ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE (nu mai există un alt act transcris, înscris sau reconstituit) se dă în fața ofițerului de stare civilă pe un formular tipizat.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ A SOȚULUI, cetățean străin al unui stat în care legislația permite încheierea de către o persoană a mai multor căsătorii – în original (fiind permisă bigamia/ poligamia:ex:Arabia Saudită, Africa de Sud, Iran, Irak, Libia, Liban, Niger, Sudan, Maroc, etc), din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare nedesfăcute -obligatorie.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ din partea soțului care solicită transcrierea, din care să rezulte că nu deține actul de identitate și certificatul de naștere al celuilalt soț, deoarece nu mai conviețuiește împreună cu acesta – în original.
 • SENTINȚA DIVORȚ rămasă definitivă/CERTIF. DECES SOT- pentru persoanele care au mai fost căsătorite- original și 1 copie;
 • PENTRU PERSOANELE STRĂINE: PAŞAPORTUL și ACTUL DE IDENTITATE în vederea stabiliri domiciliului din străinătate ( în original şi 1 copie xerox/fotocopie);
 • PENTRU CRDS, PAŞAPOARTELE TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE obligatoriu DE ADEVERINŢĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE COMP. EVIDENŢA PERSOANELOR HAȚEG–în original (SPCLEP-ul de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară) DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ULTIMUL DOMICILIU AL SOLICITANTULUI A FOST ÎN ORAŞUL HAȚEG;

Atenționăm că lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE

 – DECES –

 • Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara.
 • Puteți solicita transcrierea în regim de urgență (6 zile) contra cost -150 lei.
 • Cetăţenii români sunt obligaţi, conform art.41, alin.3 din Legea 119/1996, să  solicite transcrierea în termen de 6 luni de la primirea certificatului din străinătate. Persoanele care nu declară căsătoria, în termenul de 6 luni vor fi pasibile de AMENDĂ cuprinsă între 100 – 200 lei.
 • Documentele de transcriere a actului de deces se pot depune la primăria ultimului loc de domiciliu al decedatului precum și la primăria locului de domiciliu al solicitantului (nu de reşedinţă) în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la notar.
 • Cererea NU  poate  fi  depusă  de  avocat prin  procură  avocaţială  ci  doar  prin  procură  specială.
 • Împuternicitul (orice persoană care are peste 18 ani) nu are calitatea de a declara dacă a fost sau nu solicitată transcrierea în ţară (toate aceste date trebuie să fie declarate doar de persoana îndreptățită şi să fie înscrise în cuprinsul împuternicirii speciale).
 • La primirea documentului din străinătate vă rugăm să verificaţi cu atenţie ca informațiile/datele din cuprinsul actelor străine să corespundă întocmai cu datele din actele româneşti.
 • În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu corespund cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face numai după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

ACTELE NECESARE:

 

 • ACTUL AUTENTIC (de deces) ELIBERAT DE AUTORITĂŢILE STRĂINE APOSTILAT
 • TRADUCEREA ACTULUI  APOSTILAT,  ELIBERAT  DE  AUTORITĂŢILE  STRĂINE,
 • LEGALIZATĂ ŞI AUTENTIFICATĂ DE UN NOTAR DIN ROMÂNIA ( în original);
 • ATENŢIE!. Dacă actul autentic este un extras multilingv, eliberat conform Conventiei 16 semnată la Viena, la data de 8 septembrie 1976, nu trebuie apostilat, tradus sau legalizat.
 • CERTIFICATELE DE   NAŞTEREALE   PERSOANEI   DECEDATE   ȘI   ALE SOLICITANTULUI, (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • CERTIFICATELE DE   CĂSĂTORIE   ALE   PERSOANEI   DECEDATE   ȘI   ALE SOLICITANTULUI, (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • Actele de stare civilă ale cetăţenilor străini vor fi după caz apostilate ori supralegalizate,
 • traduse în limba română şi legalizate doar la un notar din România;
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE DECEDATULUI ȘI ALE SOLICITANTULUI (în original şi 1 copie xerox/foto);
 • LIVRETUL MILITAR AL PERSOANEI DECEDATE, (în original);

După caz:

 • SENTINȚA DE DIVORȚ rămasă definitivă, CERTIFICATUL DE DECES AL SOȚULUI/SOȚIEI- în original și 1 copie;
 • ORICE ALTE ACTE DOVEDITOARE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PETENTUL ESTE PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ (membru de familie, moștenitor testamentar) A SOLICITA TRANSCRIEREA ȘI A OBȚINE CERTIFICATUL DE DECES ROMÂNESC (în original şi 1 copie);
 • 1 dosar de încopciat.
 • PROCURĂ SPECIALĂ ELIBERATĂ DE AMBASADĂ, CONSULATUL ROMÂN SAU NOTAR CU APOSTILA DE LA HAGA –în original, (când transcrierea este solicitată prin împuternicit) + BULETINUL ÎMPUTERNICITULUI, în original şi 1 copie xerox
 • DECLARAŢIA SOLICITANTULUI, din care să rezulte că TRANSCRIEREA ACTULUI NU A MAI FOST SOLICITATĂ ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE (nu mai există un alt act transcris, înscris sau reconstituit) se dă în fața ofițerului de stare civilă pe un formular tipizat.

Atenționăm că lipsa unuia dintre documentele de mai sus duce la respingerea dosarului.

 

 

Print Friendly, PDF & Email