Adresa către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Către,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Conform OMFP 1998 din 9 aprilie 2019, privind execuția cheltuielilor efectuate la titlul 56,, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare’’ și la titlul 58 ,, Proiecte finananțate din fonduri europene externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020’’, vă comunicăm că Unitatea
administrativ teritorială Orașul Hațeg si institutiile subordonate nu derulează la data de 31.05.2021 operațiuni din categoria celor menționate.

Primar,
Pușcaș Adrian

Dir. Economică,
Emilian Badea Mihael


 

Print Friendly, PDF & Email