Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru
 • certificatul de naştere, original şi copie xerox
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu- Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, (inclusiv convenţia referitoare la copiii minori), original şi copie xerox
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe .

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa lucratorului personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.

În cazul în care părinţii se află plecaţi temporar în străinătate, părinţii pot face o procură de reprezentare pentru o terţă persoană care să însoţescă minorul la depunerea actelor pentru eliberarea cărţii de identitate. Această procură poate fi întocmită la misiunile diplomatice sau oficiile consulare alre României din străinătate, sau la notarul public. Dacă notarul public este în străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, în ţară, tradusă şi legalizată.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

IMPORTANT!
– cererea nu se completează pe verso de către solicitant
– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal.

Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI MAI JOS ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

FOTOGRAFIILE SE POT REALIZA SIL LA STUDIOURILE FOTO PROFESIONALE (3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.)

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

a) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in Romania

Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului)

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO);
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentelepe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă (Acte care fac dovada adresei de domiciliu), original şi copie ;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

b) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in strainatate

CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanelor de pe raza căruia au resedinţa.

DOCUMENTE NECESARE :

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA NR.18  (FATA VERSO)
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate,care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, înscrisă în actele de stare civilă româneşti, original şi copie;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

STABILIREA RESEDINTEI

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; – ANEXA 19 (FATA VERSO)
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • consimţământul găzduitorului, după caz.

 

Print Friendly, PDF & Email