Eliberarea certificatelor și a dovezilor (anexa 9) de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DUPLICAT

 • ACTUL DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, paşaport CRDS) aflat în termenul de valabilitate atât la depunerea cererii cât şi la ridicarea certificatului (în original şi copie xerox)
 • După caz: AMENDA prevăzută de LEGEA nr.119/1996 republicată (între 100 lei – 200 lei)
 • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE din care să rezulte că persoana este îndreptăţită;
 • CERERE TIP- se distribuie gratuit la biroul de stare civilă şi trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, furat sau distrus;
 • În situaţia în care certificatul este solicitat prin intermediul unui împuternicit este necesară prezentarea de către mandatar a unei procuri speciale în original, însoţită de actul său de identitate.
 • Atenţie! În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului şi anume aceea că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptăţită, să-l reprezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Hațeg – Compartiment Stare Civilă, pentru depunerea cererii şi ridicarea certificatului de naştere, căsătorie sau deces.
 • Procura specială trebuie să fie autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi: Notarul public din România, Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din ţara în care se află persoana îndreptăţită, Notarul public străin, în acest caz procura urmând a fi supralegalizată pr in aplicarea apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

ATENŢIE!   PLASTIFICAREA CERTIFICATELOR ESTE INTERZISĂ.

E bine de ştiut!

 • În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă se eliberează un nou certificat numai persoanelor îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
 • Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ţinându -se seama de datele care rezultă din cuprinsul actului şi de modificările care decurg din menţiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia.
 • În situaţia în care, la depunerea cererilor de eliberare a certificatelor, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, cetăţean român sau persoană fără cetăţenie cu domiciliul în România, acestea se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.
 • Nu se eliberează certificate pe bază de împuternicire avocaţială;
 • Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului (începând de la vârsta de 14 ani) personal sau prin împuternicit cu procură specială.
 • Copiii minori (care nu au act de identitate), precum şi cei puşi sub interdicţie, solicită eliberarea certificatului de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, care semnează cererea. Certificatul se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
 • Minorii în vârstă de peste 14 ani, care au act de identitate, solicită şi primesc certificatul de naştere în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială.
 • Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, pentru motive întemeiate, la cerere, ambilor soţi. Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie doar cu menţiunile corespunzătoare.
 • Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite care justifică motivele pentru care solicită certificatul (justificarea se face prin prezentarea documentelor privind încheierea unor contracte de întreţinere, testament şi efectuarea unor cheltuieli de înmormântare).
 • Persoanele arestate sau aflate în detenţie depun cerere pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie la Serviciul de Stare Civilă pe raza căruia se află locul de detenţie, prin administraţia locului de detenţie care certifică şi identitatea solicitantului.
 • Termenul pentru eliberare a certificatului duplicat este de maximum 30 zile lucrătoare.

În aceleaşi condiţii se soluţionează şi cererile pentru eliberarea adeverinței anexa 9 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, la solicitarea cetăţenilor români care doresc să încheie căsătorii în străinătate şi cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că sunt/nu sunt căsătoriţi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email