EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ

Centrul orașului Hațeg

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Serviciul public asigură în principal problemele de evidența populației și stare civilă.

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Evidența persoanelor
Programul de lucru cu publicul

 • luni: 8:30 – 15:00
 • marți: 8:30 – 14:00
 • miercuri: 8:30 – 14:00
 • joi: 8:30 – 13:00 /   15:00 – 17:00
 • vineri: 8:30 – 14:00

Stare civilă
Programul de lucru cu publicul

 • luni-joi:  8:30 – 10:30 (preluare acte)/ 13:30 – 15:30(eliberare acte)
 • vineri:  8:30 – 10:30 (preluare acte)/ 13:30 – 15:00(eliberare acte)

>>>editează programul

Evidența persoanelor

Legislația de organizare și funcționare a Serviciului de evidența persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg are urmatoarele principale atribuții:

Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator.

Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii.

Întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii.

Întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii; actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Locala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv.

Furnizeaza, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea „Registrului National de Evidenta a Persoanelor” ( R.N.E.P.); furnizeaza, în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei.

Întocmeste listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor.

Constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii.

Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Furnizarea unor date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:
 • Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).
 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

>>> actualizează atribuțiile

Anunțuri privind evidența persoanelor

Nu exista articole publicate momentan!

Acte de identitate
decorativ

Cartea de identitate este actul ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, numele şi prenumele, cetăţenia română şi domiciliul titularului.

Prin act de identitate se înţelege:

 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie
 • buletin de identitate, aflat în termen de valabilitate
 • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

Cartea de identitate provizorie se eliberează:

– cetăţeanului roman, când acesta nu posedă toate actele necesare eliberării cărţii de identitate,
– cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate care doreşte să îşi stabilească temporar reşedinţa în România.

Reşedinţa

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Durata de valabilitate a actelor eliberate

Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
– de 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– de 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de 1 an.

Durata de valabilitate a vizei de reşedinţă este de maxim 1 an, dar nu poate depăşi termenul de valabilitate a actului de identitate pe care este aplicată.


 

decorativ

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru
 • certificatul de naştere, original şi copie xerox
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu- Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, (inclusiv convenţia referitoare la copiii minori), original şi copie xerox
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe .

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa lucratorului personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.

În cazul în care părinţii se află plecaţi temporar în străinătate, părinţii pot face o procură de reprezentare pentru o terţă persoană care să însoţescă minorul la depunerea actelor pentru eliberarea cărţii de identitate. Această procură poate fi întocmită la misiunile diplomatice sau oficiile consulare alre României din străinătate, sau la notarul public. Dacă notarul public este în străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, în ţară, tradusă şi legalizată.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

IMPORTANT!
– cererea nu se completează pe verso de către solicitant
– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal.

Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI MAI JOS ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

FOTOGRAFIILE SE POT REALIZA SIL LA STUDIOURILE FOTO PROFESIONALE (3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.)

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

a) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in Romania

Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului)

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO);
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentelepe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă (Acte care fac dovada adresei de domiciliu), original şi copie ;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

b) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in strainatate

CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanelor de pe raza căruia au resedinţa.

DOCUMENTE NECESARE :

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA NR.18  (FATA VERSO)
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate,care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, înscrisă în actele de stare civilă româneşti, original şi copie;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

STABILIREA RESEDINTEI

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; – ANEXA 19 (FATA VERSO)
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • consimţământul găzduitorului, după caz.

 

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, uz sau uzufruct viager,
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
 • partajul unui imobil tip locuinţă,
 • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta;
 • retrocedarea unui imobil;
 • constatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
  – din fondul locativ de stat;
  – proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice),
  – proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate;
  – contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate (în cazul în care este încheiat între două persoane fizice trebuie autentificat la notar);
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare:
  – autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  – adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).
 • Alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

ATENŢIE:
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară şi declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului.

>>> actualizează lista

decor

Declaraţia de primire în spaţiu
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit

 • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.
 • Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 • În cazul în care declaraţia de primire în spaţiu este dată la notarul public din străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, tradusă şi legalizată în România.
 • În cazul în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere sau de comodat încheiat în condiţii de validitate nu este necesar acordul proprietarului.

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă în care solicitantul locuieşte efectiv (a se vedea lit.c de mai sus), nu exclud declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

În situaţia în care imobilul este deţinut în copropietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi propietarii să-şi dea consimţământul.

În cazul în care este instituit uzufructul asupra imobilului declaraţia de primire în spaţiu o dă:
– In cazul în care uzufructuarul asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar
– Dacă nudul proprietar sau o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului (în termeni juridici, proprietarul care cedează dreptul de folosință se numește nudul proprietar, în timp ce acela care primește dreptul de a folosi bunul, dar și de a culege fructele bunului – veniturile în cazul în care îl dă în chirie) se numește uzufructuar.

În cazul în care este instituit un drept de abitaţie în imobil declaraţia de primire în spaţiu dă:
– 
In cazul în care titularul dreptului de abitaţie solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar
– Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia titularul dreptului de abitaţie
– Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie ANEXA 13 – pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.

In procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg este de 15 zile, calendaristice.

În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 15 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens (audienţă)

Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 15 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţei complete, dacă legea nu prevede altfel.

>>> actualizează

 

Contravaloarea serviciilor

 • TAXA CARTE DE IDENTITATE – 7 lei
 • TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 leu
 • TAXA INFORMARE PERSOANE (pentru furnizari de date cu caracter personal) – 2 lei

Taxele se pot achita la caseriile Direcţiei Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Hațeg sau platforma ghiseul.ro

>>> actualizează

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016

Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale.
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat cei prevazuti de lege, cat si cei carora le sunt furnizate date cu caracter personal in conditiile obtinerii consimtamantului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligati sa utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate date cu caracter personal: Permanent

Dreptul de acces, rectificare, stergere: conform reglementarilor in vigoare, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite

Dreptul de a depune plangere: la autoritatea de supraveghere competenta, respective, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Mun. Bucuresti, Blvd. G-ral Gheorghe Mageru nr. 28-30 Sector 1 cod postal 010336.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:
– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
– casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

Cererea depusă de solicitant trebuie să conţină în mod expres datele cu caracter personal care sunt solicitate , precum şi temeiul legal care îl îndreptăţeşte să solicite datele respective.

decorativ
Stare civilă

Regimul Matrimonial

➢        În cazul transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autoritățile străine este obligatorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial (regimul matrimonial stabilit la încheierea căsătoriei sau ulterior până […]

Contină să citești

Obținerea livretului de familie

LIVRETUL DE FAMILIE Conform HG nr.495/1997, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiaţia copiilor şi situația lor juridică față de reprezentanții lor legali. Acesta se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei precum si la cererea reprezentantului familiei a cărei domiciliu (nu reşedinţă) […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Înregistrarii divorțului

ÎNREGISTRAREA DIVORTULUI Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori , născuţi din căsătoria care face obiectul divorţului sau adoptaţi împreună şi nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei ofiţerul de stare civila de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a soţilor poate […]

Contină să citești

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți. VÂRSTA minimă la căsătorie este  18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea înregistrarii nasterii unui nou-născut

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea copiilor, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 – 150 lei. Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

Acte necesare în vederea înregistrării decesului La starea civilă a orașului Hațeg se înregistrează doar decesele care s-au produs pe raza orașului Hațeg (la domiciliu ori la spitalul din Hațeg). Certificatul de deces se eliberează pe baza actelor doveditoare doar membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (care au încheiat la […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Transcrierii certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (nastere, casatorie, deces)

 TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE – NAȘTERE – Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara. Puteți solicita transcrierea în […]

Contină să citești

Acte necesare si formulare tipizate stare civilă

Eliberarea documentelor de stare civilă

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor personae îndreptăţite.

Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.

>>> actualizează lista

Taxe speciale

Taxe speciale

 • Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă – 750 lei

Taxa de divort este instituita conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxele se pot achita la caseriile Direcţiei Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Hațeg sau platforma ghiseul.ro

>>> actualizează lista

Contravenții la regimul actelor de stare civilă

 1. deţinerea fără drept a certificatelor de stare civilă aparţinând altei persoane, se sancţionează cu amendă de la 50 – 150 lei;
 2. nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 50 – 150 lei;
 3. neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă române, în termenul de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de 6 luni de la pimirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 4. omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 5. neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 6. neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 7. pierderea sau deterioarea certificatelor de stare civilă, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 8. oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea înhumării sau incinerării, fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie şi, respectiv adeverinţa de înhumaresau de incinerare a cadavrului, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 9. înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenţei teritoriale prevăzută de lege, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 10. nerespectarea termenului prevăzut de lege (24 ore) privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil sau abandonarea acestuia într-o unitate sanitară, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei;
 11. înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea adeverinţei de înhumare sau incinerare, se sancţionează cu amendă de la 100 – 200 lei.

>>> actualizează

Publicații de căsătorie

Print Friendly, PDF & Email