FORMULARE ONLINE

Deecorativ

În vederea obținerii unor informații sau documente pe care le solicitați instituției noastre, este necesar acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale.
descarcă formularul de aici

Acordul de preluare a datelor personale

EVIDENȚA PERSOANELOR

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru
 • certificatul de naştere, original şi copie xerox
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu- Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, (inclusiv convenţia referitoare la copiii minori), original şi copie xerox
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe .

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa lucratorului personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.

În cazul în care părinţii se află plecaţi temporar în străinătate, părinţii pot face o procură de reprezentare pentru o terţă persoană care să însoţescă minorul la depunerea actelor pentru eliberarea cărţii de identitate. Această procură poate fi întocmită la misiunile diplomatice sau oficiile consulare alre României din străinătate, sau la notarul public. Dacă notarul public este în străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, în ţară, tradusă şi legalizată.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

IMPORTANT!
– cererea nu se completează pe verso de către solicitant
– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal.

Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI MAI JOS ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

FOTOGRAFIILE SE POT REALIZA SIL LA STUDIOURILE FOTO PROFESIONALE (3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.)

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

a) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in Romania

Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului)

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO);
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentelepe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă (Acte care fac dovada adresei de domiciliu), original şi copie ;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

b) Cartea de identitate provizorie – cetateni romani cu domiciliul in strainatate

CONFORM ART 74 din HG 1375/2006: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanelor de pe raza căruia au resedinţa.

DOCUMENTE NECESARE :

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA NR.18  (FATA VERSO)
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate,care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, înscrisă în actele de stare civilă româneşti, original şi copie;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (taxa carte identitate provizorie – 1 leu)

STABILIREA RESEDINTEI

CONFORM ART. 31 ALIN. 1,2 din O.U.G. 97/2005, cu MODIFICĂRILE si COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Menţiunea privind stabilirea resedintei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară (alta decât cea de domiciliu).

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea resedinţei.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere pentru inscrierea resedintei in cartea de identitate ; – ANEXA 19 (FATA VERSO)
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • consimţământul găzduitorului, după caz.

 

EVIDENȚA PERSOANELOR

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

 • acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, uz sau uzufruct viager,
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
 • partajul unui imobil tip locuinţă,
 • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta;
 • retrocedarea unui imobil;
 • constatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
  – din fondul locativ de stat;
  – proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice),
  – proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate;
  – contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate (în cazul în care este încheiat între două persoane fizice trebuie autentificat la notar);
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare:
  – autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  – adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).
 • Alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

ATENŢIE:
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară şi declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului.

>>> actualizează lista

EVIDENȚA PERSOANELOR

Declaraţia de primire în spaţiu
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit

 • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.
 • Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 • În cazul în care declaraţia de primire în spaţiu este dată la notarul public din străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, tradusă şi legalizată în România.
 • În cazul în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere sau de comodat încheiat în condiţii de validitate nu este necesar acordul proprietarului.

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă în care solicitantul locuieşte efectiv (a se vedea lit.c de mai sus), nu exclud declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

În situaţia în care imobilul este deţinut în copropietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi propietarii să-şi dea consimţământul.

În cazul în care este instituit uzufructul asupra imobilului declaraţia de primire în spaţiu o dă:
– In cazul în care uzufructuarul asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar
– Dacă nudul proprietar sau o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului (în termeni juridici, proprietarul care cedează dreptul de folosință se numește nudul proprietar, în timp ce acela care primește dreptul de a folosi bunul, dar și de a culege fructele bunului – veniturile în cazul în care îl dă în chirie) se numește uzufructuar.

În cazul în care este instituit un drept de abitaţie în imobil declaraţia de primire în spaţiu dă:
– 
In cazul în care titularul dreptului de abitaţie solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar
– Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia titularul dreptului de abitaţie
– Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie ANEXA 13 – pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.

In procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.

Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.

STARE CIVILĂ

Regimul Matrimonial

➢        În cazul transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autoritățile străine este obligatorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ din partea ambilor soți, români sau străini(doar pentru cuplurile care s-au căsătorit după data de 1 octombrie 2011) cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial (regimul matrimonial stabilit la încheierea căsătoriei sau ulterior până […]

Contină să citești

Obținerea livretului de familie

LIVRETUL DE FAMILIE Conform HG nr.495/1997, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiaţia copiilor şi situația lor juridică față de reprezentanții lor legali. Acesta se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei precum si la cererea reprezentantului familiei a cărei domiciliu (nu reşedinţă) […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Înregistrarii divorțului

ÎNREGISTRAREA DIVORTULUI Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori , născuţi din căsătoria care face obiectul divorţului sau adoptaţi împreună şi nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei ofiţerul de stare civila de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a soţilor poate […]

Contină să citești

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți. VÂRSTA minimă la căsătorie este  18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea înregistrarii nasterii unui nou-născut

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII ATENŢIE ! părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea copiilor, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 50 – 150 lei. Înregistrarea naşterii copilului se face, de oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din localitatea în […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

Acte necesare în vederea înregistrării decesului La starea civilă a orașului Hațeg se înregistrează doar decesele care s-au produs pe raza orașului Hațeg (la domiciliu ori la spitalul din Hațeg). Certificatul de deces se eliberează pe baza actelor doveditoare doar membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (care au încheiat la […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Transcrierii certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (nastere, casatorie, deces)

 TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE – NAȘTERE – Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara. Puteți solicita transcrierea în […]

Contină să citești

Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

 SCHIMBAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ Art.106 alin.1.HG 64/2011- Atenţie! Actele se depun la primăria locului de domiciliu, sau în cazul CRDS- (cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), la primaria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. Termen de […]

Contină să citești

Eliberarea extraselor multilingve (naștere, căsătorie, deces)

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ ELIBEREAZĂ LA CERERE EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ PRIVIND NAŞTEREA, CĂSĂTORIA SAU DECESUL PERSOANEI. Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:  Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare […]

Contină să citești
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute […]

Contină să citești

Acte pentru alocația de stat pentru copii

Acte pentru alocația de stat pentru copii Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni […]

Contină să citești

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale

Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 3550KB); adeverința eliberata de Casa  de Asigurări Sociale – din care să rezulte dacă solicitanta are dreptul la concediu de maternitate și perioada plătită (sau dacă nu are dreptul) adeverința de […]

Contină să citești

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent (pdf 2MB); Actul de identitate al solicitantului – copie xerox; Certificatul de naştere al copilului – copie xerox; Livretul de familie – copie xerox; Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, […]

Contină să citești

Actele necesare pentru servicii sociale

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil Acte necesare pentru indemnizatie/stimulent crestere copil pentru PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale Acte pentru alocația de stat pentru copii Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire Conditii si acte necesare pentru obtinerea alocatiei pentru sustinerea familiei Conditiile si actele necesare pentru obtinerea […]

Contină să citești

Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidential pentru persoane vârstnice

Acte necesare pentru internarea în unităţile de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice (CPV) Informații preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Cerere de internare – înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap – Anexa 1 […]

Contină să citești

Acte necesare pentru SERVICII ADULȚI

Acte necesare pentru SERVICII ADULȚI Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare pentru internarea într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu handicap Acte necesare pentru admiterea într-un centru de zi Acte necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap […]

Contină să citești

Acte necesare pentru SERVICII COPII

Acte necesare pentru SERVICII COPII Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare în vederea evaluării complexe a copiilor cu handicap Acte necesare pentru obtinerea cardului european de dizabilitate – informatii utile si cerere tip Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de […]

Contină să citești
URBANISM

Etapele de obținere a Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire

Pasul 1.  cerere tip descarcă aici formularul de cerere (formularul F1) (doc) (33KB)(pdf) (69 KB)

Pasul 2. actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)

Pasul 3. documentatia tehnica necesară:
Memoriu explicativ (partea scrisă), un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbanism se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Pasul 4. Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email