Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

 SCHIMBAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Art.106 alin.1.HG 64/2011- Atenţie! Actele se depun la primăria locului de domiciliu, sau în cazul CRDS- (cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), la primaria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

Termen de rezolvare 60 zile de la primirea cererii.

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie temeinic motivată (art.4 alin 2 și 3 din OG 41/2003).

Minorul în vârstă de peste 14 ani depune cererea personal asistat de părinţi.

Pentru început, în prima etapă, se completează o cerere la starea civilă. Cererea obligatoriu avizată de ofiţerul de la starea civilă, însoțită de copii conforme cu originalul după actele de stare civilă (certificate naștere, căsătorie, divorț, naștere copii) şi actul de identitate, se înaintează prin Poșta Română către Monitorul Oficial al României prin grija şi pe cheltuiala cetăţeanului.

ACTELE NECESARE LA STAREA CIVILĂ SUNT:

Atentie! Vă prezentați cu documentele la st.civ. doar în a 31 zi (după trecerea termenului de opoziție de 30 de zile de la primirea Monitorului Oficial)

 • UN EXEMPLAR AL MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a–III-a, ÎN CARE A FOST PUBLICAT EXTRASUL DIN CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI (exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de 1 an).
 • se respectă termenul de opoziţie de 30 de zile de la data publicării anunţului în MO.
 • CAZIER JUDICIAR (valabilitate 6 luni) (în cazul minorilor se solicită cazier pentru ambii părinţi)
 • CAZIER FISCAL ELIBERAT DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DEVA/Hațeg (cetăţenii români cu domiciliul în străinătate CRDS vor prezenta o declaraţie autentificată-dată la un Notar Public în ţară sau la misiunea diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un Notar Public străin, dar pe care va fi aplicată Apostila de la Haga- din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român)- valabilitate 30 zile (în cazul schimbării numelui minorilor se solicită cazier pentru ambii părinţi).
 • 1 DOSAR
 • BULETINUL/CI/CIP și PAŞAPORTUL (în original şi 1 copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (în original şi copie xerox )
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL CELUILALT SOŢ (dacă este cetăţean străin certificatul trebuie apostilat, tradus şi legalizat la notar) în original + copie xerox
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (în original şi copie xerox)
 • TOATE CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ ATÂT A SOLICITANTULUI, ALE CELOR DE LA CARE SE PREIA NUMELE CÂT ŞI ALE CELORLALŢI MEMBRII TREBUIE ÎN ORIGINAL + COPIE XEROX
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ  DE  CONSIMŢĂMÂNT//ACORD  A  CELUILALT  SOŢ/PĂRINTE SAU A CELUI/CELOR DE LA CARE SE PREIA NUMELE (părinţilor) DATĂ ÎN FORMĂ AUTENTICĂ(la notar) – în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, sau în cazul schimbării numelui şi/sau prenumelui copilului minor (chiar dacă părinţii sunt divorţaţi/sau o copie a deciziei autorităţii tutelare, art.6 alin. 2 lit d, din O.G  41/2003) DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE/SUNT DE ACORD CU SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE PE CALE ADMINISTRATIVĂ A PETENTULUI;
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ A SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ NU EXISTĂ UN MOTIV ASCUNS PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCHIMBAREA NUMELUI ȘI MOTIVUL REAL PENTRU CARE SOLICITĂ ACEASTA.
 • DECLARAŢIA NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA MOTIVUL PENTRU CARE PETENTUL DOREŞTE SĂ ÎŞI SCHIMBE NUMELE (numai dacă cererea este depusă prin împuternicit).
 • După caz: SENTINŢA DE DIVORŢ ( în original şi copie rămasă definitivă şi irevocabilă)
 • DECLARAŢII DATE DE UNELE PERSOANE (vecini, prieteni), ÎN FORMĂ AUTENTICĂ (la notar), DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SOLICITANTUL ESTE CUNOSCUT ÎN SOCIETATE CU UN ANUMIT NUME SAU PRENUME; ORICE ALTE ACTE PE CARE SOLICITANTUL LE  CONSIDERĂ NECESARE PENTRU MOTIVAREA CERERII SALE.

E BINE DE ŞTIUT

Diferenţe între MODIFICAREA şi SCHIMBAREA NUMELUI

–           între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială:

 • modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiaţie, adopţie, căsătorie, divorţ, nulitatea căsătoriei);
 • spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legată de vreo schimbare a statutului civil al persoanei;
 • de asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativă poate fi modificat nu numai numele, ci şi prenumele.

Referitor la minor

 • schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 • schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 • în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 • schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 • Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.
 • orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 • opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public Hațeg în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Ce se întâmplă cu cererea, cine o soluţionează

 • Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către SPCLEP Hațeg către DEPABD Deva
 • Serviciul public judeţean verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
 • Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va încunostinta de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege – 15 lei, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţa cel în cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 • Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.
 • Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene, a locului de domiciliu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email