Acte necesare în vederea Înregistrarii divorțului

ÎNREGISTRAREA DIVORTULUI

Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori , născuţi din căsătoria care face obiectul divorţului sau adoptaţi împreună şi nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei ofiţerul de stare civila de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinte comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.

Atenţie!

 • Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personalde către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă.
 • Soţii vor fi prezenţi împreună atât la depunerea cererii de divorţ cât şi la depunerea cererii de stăruinţă (după termenul de 30 de zile calendaistice).
 • Dacă soţii nu se prezintă împreună, la termenul stabilit, dacă ambii soţi sau unul dintre aceştia renunţă la divorţ, dacă intervine naşterea unui copil sau unul dintre soţi între timp este pus sub interdicţie ori a decedat, dosarul de divorţ se clasează.
 • Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică atât la momentul depunerii cererii,cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.
 • Termenul de soluţionare a cererii este de 35 de zile (30 de zile calendaristice – termen de gândire + 5 zile lucrătoare – termen pentru eliberarea certificatului de divorţ).

La DOSARUL de depunere a cererii de divorţ, se anexează  următoarele documente:

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI CĂSĂTORIE ALE SOŢILOR, în original şi copie
 • DOCUMENTELE PRIN CARE SE FACE DOVAVA IDENTITĂŢII (CI, BI, CIP),în original şi copie
 • TAXA AFERENTĂ SERVICIULUI PRESTAT – 750 LEI
 • DOSAR

După caz:

 • declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate
 • livretul de familie

Notă:

 • În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate (să fie apostilate sau supralegalizate) conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele al căror cetăţeni sunt.
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) se legitimează cu paşaport;
 • Cetăţenii străini din UE (Uniunea Europeană) şi SEE (Spaţiul Economic European) se legitimează cu documentul de identitate sau paşaport ;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se legitimează cu paşaportul emis de statul al căror cetăţeni sunt,în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României,viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cererii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 • În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat iar în cazul persoanelor surdomute, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui interpret autorizat.
 • În acest context prin locuinţă comună se înţelege locul în care soţii au convieţuit împreună

Recunoaşterea sentinţei de divorţ eliberată de autoritățile din străinătate

CEREREA pentru aprobarea înscrierii prin menţiune a divorţului pronunţat în străinătate se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială dată la un notar din România, la ambasada sau consulat ori la un notar din străinătate care să aibă Apostila de la Haga

(nu se admite depunerea actelor pe bază de împuternicire avocațială ci doar prin procură specială ); *Termen de soluționare 30 de zile pentru fiecare instituție în parte.

ATENȚIE! Sentința de divorț străină definitivă/apostilată eliberată obligatoriu de Judecătorie, traducerea sentinței și certificatul de căsătorie se predau în original la starea civilă Hațeg.

Acte necesare:         1 DOSAR

 • SENTINŢA DE DIVORŢ(nu de separare personală), eliberată de autorităţile din străinătate (Judecătorie), OBLIGATORIU RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI APOSTILATĂ cu apostila de la Haga, după caz SUPRALEGALIZATĂ (din care să rezulte numele soţilor după divorţ, persoana căruia i-au fost incredinţaţi copii minori precum şi domiciliul acestora)- ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
 • ATENȚIE! Nu se admite copie legalizată la notar a sentinței, ci doar sentința în original eliberată de Judecătoria din străinătate;
 • Apostila trebuie să ateste semnătura funcționarului care semnează actul, nicidecum a notarului.
 • CERTIFICATUL PRIVIND HOTĂRÂRILE ÎN MATERIE MATRIMONIALĂ, care însoțește sentința de divorț în UE (anexa I după caz anexa II) apostilat eliberat de autoritățile străine, conform art. 37 și 39 din Regulamentul Consiliului European nr. 2201/2003, în original și copie.
 • TRADUCEREA corectă LEGALIZATĂ ŞI AUTENTIFICATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA , A SENTINŢEI DEFINITIVE ȘI APOSTILATĂ –în original și copie

După caz și:

 • HOTĂRÂREA DE LA TRIBUNALUL ROMÂN(doar pentru statele nemembre UE) PRIN CARE S-A RECUNOSCUT PE TERITORIUL ROMÂNIEI, EFECTELE HOTĂRÂRII STRĂINE, definitivă şi irevocabilă, ORIGINAL ŞI COPIE;
 • DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ LA NOTARUL PUBLIC din România ori la ambasada/consulat sau Notar din străinătate dar care are Apostila de la Haga, A AMBILOR SOŢI CETĂŢENI ROMÂNI SAU NUMAI A SOȚULUI CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE DIVORȚ (în cazul în care nu se cunoaște unde se află celălalt soț), CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE:
  • numele soţilor pe care fiecare de comun acord s-a hotărât să-l poarte în urma divorţului; (ex: după divorț am hotărât de comun acord ca eu să port numele de familie –––– iar fostul soț/fosta soţie să poarte numele de familie –––– );
  • Atenție! numele de familie al celuilalt soț poate fi păstrat numai cu consimțământul scris al acestuia.
  • dacă din căsătorie au rezultat sau nu copii, – persoana căruia i-au fost încredințați copii minori după divorț (cine exercită autoritatea părintească), mamei sau tatălui/ amândurora, precum și – domiciliul copiilor minori;
 • CĂRȚILE DE IDENTITATE (pentru cetățenii români cu domiciliul în România), după caz PAŞAPOARTELE(pentru CRDS), în original şi copie.
 • Dacă înscrierea se solicită prin împuternicit este necesar ca împuternicitul pe lângă procura specială să prezinte și actul său de identitate , în original şi copie,
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ROMÂNEȘTI ale solicitantului și ale copiilor săi minori, în original şi copie
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC, în original şi copie

(Atenție! certificatul de căsătorie original rămâne la starea civilă a orasului Hațeg, pentru anulare).

După caz:

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE STRĂIN, TRANSCRIS ÎNTR-O ALTĂ LIMBĂ, APOSTILAT, original şi copie.

Notă: Împuternicitul(chiar dacă este avocat) nu poate declara numele soţilor după divorţ ori cărui părinte i-au fost incredinţaţi copii minori sau domiciliul acestora. Procura va fi dată la un notar public din ţară, la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961. Din procură trebuie să rezulte clar, în mod expres că persoana este împuternicită să îl reprezinte pe solicitant pentru a depune toate actele necesare la Primăria oraşului Hațeg, compartimentul de stare civilă, în vederea înscrierii prin menţiune a desfacerii căsătoriei/a divorţului, numiţilor pe marginea actului de casatorie si de nastere ale sotilor, eventual dupa caz de solicitare a unui nou certificat de casatorie cu mentiunea de divort.

E BINE DE ȘTIUT:

 • ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE CA MENȚIUNE DE DIVORȚ PE MARGINEA ACTULUI DE CĂSĂTORIE, PENTRU STATELE UE, SE VA FACE DOAR DUPĂ OBȚINEREA DE CĂTRE SPCLEP A APROBĂRII DE LA DEPABD BUCUREȘTI.
 • PENTRU STATELE NON-UE SENTINTA DE DIVORT TREBUIE RECUNOSCUTĂ DE TRIBUNALUL HUNEDOARA (EXEQUATOR).

 

MODEL DE PROCURĂ PENTRU  ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ ÎN STRĂINĂTATE, PE MARGINEA ACTULUI DE CĂSĂTORIE

 

ATENȚIE! PROCURA SE VA DA ÎN FAȚA NOTARULUI PUBLIC care are APOSTILA DE LA HAGA, ORI LA AMBASADĂ/CONSULAT.

 • Dacă în procură nu se menționează tot ce scrie în model solicitarea dvs. nu va putea fi rezolvată.
 • Citiți cu atenție fluturașul informativ și verificați toate documentele înainte de a vă prezenta la sediul Serviciului de stare civilă, pentru a evita eventualele neplăceri.
 • Dacă solicitarea este făcută prin intermediul unei persoane împuternicite va trebui să-i trimiteți împuternicitului toate actele în original.

 

Subsemnatul/a_____________, cetățean român, naționalitate________, domiciliat/ă în oraşul Hațeg, strada_________, nr_____, judeţul__________, judeţul________ din

 

părinţii_________ şi________, legitimat/ă cu BI/CI seria_________nr___________eliberat la

 

data de _________________de către SPCLEP Hațeg, valabil de la data de______până la data

de_________, CNP_________________

 

Împuternicesc prin prezenta pe mama mea/fratele meu__________, cetățean român,

 

domiciliat/ă  în  localitatea________strada_________nr______judeţul_________,  născută  la

 

data    de_________,          în         localitatea_________,            judeţul___________din

părinţii__________şi____________legitimat/ă cu BI/CI seria____, nr_________, eliberat la

 

data de _________________de către Spclep Hațeg, valabilă de la data de ________până la

 

data de ____CNP_________________

 

pentru ca în numele meu şi pentru mine să mă reprezinte și să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea depunerii actelor la SPCLEP Hațeg-Compartiment Stare civilă, judeţul HUNEDOARA, locul meu de căsătorie, în vederea aprobării înscrierii menţiunilor de divorț/desfacerii căsătoriei mele de numitul/a (numele și prenumele fostului soț)______________________________________, pe marginea actului de căsătorie

 

nr.___________înregistrat  la  data  de  _____._____.______,  la  Primăria  oraşului  Hațeg,

 

judeţul Hunedoara.

Menționez    că        divorțul          s-a       produs           conform        sentinţei            civile   nr.______din            data

 

de____.____.____,  a  Tribunalului/Judecătoriei/  din           străinătate,            localitatea_____________,

 

ţara___________________, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă, apostilată cu Apostila

 

de la Haga, eliberată de autoritățile străine din țara_______________________.

 

De asemenea solicit a se comunica divorţul meu în vederea înscrierii acestuia şi pe marginea actului meu de naştere nr._____, înregistrat la data de__________, la Primăria

 

orașului__________,  judeţul _______________.

 

In urma divorţului am convenit de comun acord ca eu să port numele de familie_________________________, iar fostul soţ/soție să poarte numele de

 

familie__________________________.

 

Din căsătoria noastră au rezultat/nu au rezultat______copii.

 

În urma divorţului exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor se realizează de mama/tata/de ambii părinți, iar locuinţa minorului/ minorilor este stabilită la mamă/tată, la adresa din localitatea__________, strada_____________, bl./nr.____, ap.___,

 

judeţul/ţara__________________ aşa cum nu rezultă/rezultă din sentinţă.

Împuternicesc          prin     prezenta        pe            numitul/a_______________________,  mama

 

mea/fratele meu de a solicita și a ridica, de la Starea civilă a Primăriei orașului Hațeg, ulterior înscrierii divorțului, un nou certificat de căsătorie în cuprinsul căruia să fie aplicată și mențiunea de divorț.

 

În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va formula orice cerere, va semna în numele meu şi pentru mine orice act şi oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

 

Făcută astăzi___________,          Semnătura___________________.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email